| | | AAA
Przedszkole Miejskie Nr 4

Komunikaty

29 sierpnia 2020 13:18 | Komunikaty

Wewnętrzna Procedura bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19 w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Świętochłowicach

Wewnętrzna Procedura  bezpieczeństwa w warunkach pandemii COViD-19

w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Świętochłowicach  

opracowana w oparciu o :

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3 z dnia 25 sierpnia 2020 r.
  ( Dz.U. z 2019 poz.59, oraz z2020r. Poz.322,374 i 567 i 1337)

ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE

przedszkole działa w trybie reżimu sanitarnego

 • Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, które przyprowadzane i odbierane są przez rodziców /prawnych opiekunów również zdrowych;
 • Rodzice mają obowiązek przekazać wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka oraz o ewentualnej kwarantannie lub izolacji domowej w rodzinie wychowanka placówki (w załączeniu ankieta);
  Nie można przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
  • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
 • Rodzic ma obowiązek podpisać oświadczenia wyrażając zgodę na pomiar temperatury dziecka   ( termometrem  bezdotykowym ) oraz zaktualizować swoje numery telefonów kontaktowych w ankiecie (zał. nr 1);
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Z sali, gdzie przebywają dzieci usuwa się wszelkie zabawki oraz sprzęty, których dezynfekowanie jest utrudnione (pluszaki);
 • Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek oraz innych przedmiotów z domu;
 • Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób, zbliżonych wiekowo;
 • Dzieci przebywające w przedszkolu w godzinach 8-13 spędzają ten czas stale w tej samej sali wraz z przyporządkowanym im nauczycielem, tak aby uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup;
 • Dzieci zapisane poza godzinami podstawy programowej (przed 8.00 i po 13.00) przychodzą do wyznaczonej sali i przebywają w niej zgodnie z zadeklarowanym czasem, zachowując zasady reżimu sanitarnego. Używają do zabawy wyznaczonych, zdezynfekowanych zabawek i sprzętów. W miarę możliwości zajęcia dla poszczególnych grup będą prowadzone w tej samej sali, do której będą przychodzić nauczyciele;
 • Minimalna wymagana przestrzeń wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie jest mniejsza niż 1,5na 1 dziecko;
 • Sale są wietrzone co godzinę;
 • Opiekunowie muszą zachowywać dystans społeczny zaś personel kuchenny  nie powinien kontaktować się z wychowankami ani nauczycielami;
 • W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych dziecko zostaje odizolowane od reszty grupy i umieszczone w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu w odległości nie mniejszej niż 2m od pozostałych, gdzie czeka na niezwłocznie powiadomionego rodzica, który ma obowiązek zabrać go z placówki
 • Dzieci korzystają z ogrodu przedszkolnego w bezpiecznej odległości miedzy grupami lub z zachowaniem zmianowości; mogą użytkować sprzęt rekreacyjny, który jest dezynfekowany lub myty  detergentami; wyłącza się z użytkowania piaskownicę.

HIGIENA I DEZYNFEKCJA

 • Placówka jest wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk
 • Osoby wchodzące na teren przedszkola zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Monitoruje się codzienne prace porządkowe z uwzględnieniem dezynfekcji klamek, poręczy, powierzchni płaskich, blatów oraz zabawek
 • Należy przestrzegać zaleceń producenta środków dezynfekujących
 • Personel bezwzględnie wyposażony musi być w indywidualne środki ochrony osobistej oraz przeszkolony przez inspektora BHP w  zakresie ich stosowania  oraz utylizacji.
 • W placówce rozwieszone są plakaty, instrukcje tak, by informacja o zasadach postępowania była zachowana
 • Toalety będą dezynfekowane na bieżąco

ŻYWIENIE

 • Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Naczynia i sztućce są myte w wysokiej temperaturze – wyparzane
 • Dezynfekcja  blatów stołów przed każdym posiłkiem

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECI

 • Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe,  może przyprowadzić i odebrać je tylko jedna osoba, również zdrowa;
 • Do przestrzeni wspólnej podmiotu mogą wchodzić tylko rodzice z dziećmi, które rozpoczynają edukację przedszkolną do czasu zaadoptowania się dziecka w przedszkolu.  W przestrzeni wspólnej może przebywać jednocześnie 8 osób (4 dzieci i 4 rodziców). Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Dzieci, które uczęszczają do placówki kolejny rok szkolny są odbierane od rodzica przez pracownika przedszkola przy drzwiach wejściowych.
 • Przy wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicowi/opiekunowi i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 • Dzieci z temperaturą powyżej 37,5 odsyłane są do domu
 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest do udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka.
 • Dziecko nie może przynosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 • Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale włączone telefony, by umożliwić pracownikom przedszkola szybki kontakt w razie potrzeby.
 • Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie dyrektorowi, nauczycielce lub bezpośrednio pracownikowi dyżurującemu przy drzwiach wejściowych.
 • Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie epidemii COVID-19 powinni:

– wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy  i  zabawek,

– przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (powinno ono  unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem, nie podawać rąk  na powitanie),

– tłumaczyć dziecku konieczność zachowywania odległości między dziećmi,

– zwrócić dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Załączniki :

1. ankieta o stanie zdrowia dziecka i zgoda na pomiar temperatury

2. rys. jak prawidłowo myć ręce

3. rys. jak skuteczne dezynfekować ręce

4. rys. jak prawidłowo zakładać rękawiczki

5.rys. jak prawidłowo zakładać maseczkę

 

 PROCEDURA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA U DZIECI I PERSONELU PRZEDSZKOLA

 1. Do przedszkola przychodzą dzieci zdrowe oraz personel niewykazujący objawów chorobowych.
 2. Dyrektor placówki wyznacza pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn do dezynfekcji, w którym będzie można odizolować osobę z objawami chorobowymi
 3. Po zauważeniu symptomów choroby np.: kaszel, gorączka, złe samopoczucie, wyznaczona osoba przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali , ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki )  Zachowuje bezpieczną odległość i pozostaje z dzieckiem do czasu odebrania go przez rodziców/ opiekunów.
 4. Dziecko przejawiające niepokojące objawy zostanie odizolowane w wyznaczonym miejscu (izolatka) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 5. W przypadku objawów chorobowych dziecka, rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 6. Dziecko przebywające w izolatce będzie pod opieką wyznaczonego pracownika.
 7. Pomieszczenie wyznaczone jako izolatka, po odebraniu dziecka przez rodzica  zostanie niezwłocznie zdezynfekowane.
 8. Po przebytej chorobie dziecko będzie przyjęte do przedszkola po okazaniu przez rodzica aktualnego zaświadczenia lekarskiego o możliwości ponownego uczęszczania do placówki lub w razie nie uzyskania zaświadczenia może to być oświadczenie rodziców.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Sporządzona zostanie lista osób, które miały styczność z osobą, u której zaistniało podejrzenie zakażenia.
 10. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 11. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u pracownika przydzielonego do opieki nad dziećmi w danym oddziale, dyrektor wyznaczy inną osobę w zastępstwie.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Państwa dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 4 w Świętochłowicach.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym kontaktować można się poprzez adres email: iod@mamrodo.pl lub telefonicznie 32 438 68 06.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych podopiecznych i ich rodziców, mierzenia temperatury, wdrożenia ankiety stanu zdrowia dziecka.

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z dnia 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322,374,567). W oparciu o art. 1 pkt. 14, art. 10 ust. 1 pkt. 1, art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa (Art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne celem przeciwdziałania rozpowszechnianiu się COVID-19.
 2. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Administrator.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zagrożenia epidemicznego, a po tym czasie mogą być przechowywane zgodnie z odrębnymi przepisami bądź wytycznymi właściwych organów.
 4. Mają Państwo prawo: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 5. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w momencie uznania, że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 6. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Przeczytano: 183 razy. Wydrukuj|Do góry