| | | AAA
Przedszkole Miejskie Nr 4

Komunikaty

14 maja 2020 13:51 | Komunikaty

Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa - zachęcamy do zapoznania się

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 
W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 W PRZEDSZKOLU
NR
4  W   ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 opracowana w oparciu o Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad fziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r. i 4 maja 2020r. 
  ( Dz.U. z 2019 poz.59, oraz z2020r. Poz.322,374 i 567)

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PLACÓWCE

przedszkole działa w trybie reżimu sanitarnego

 • Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola maja dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz tych rodziców, którzy nie mogą wykonywać swych zadań zdalnie lecz tylko i wyłącznie w miejscu zatrudnienia
 • Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, które przyprowadzane
  i odbierane są przez rodziców /prawnych opiekunów również zdrowych;
 • Rodzice mają obowiązek przekazać wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka oraz o ewentualnej kwarantannie lub izolacji domowej w rodzinie wychowanka placówki (w załączeniu ankieta);
  Nie można przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 • Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób, zbliżonych wiekowo. 
 • dzieci przebywające w przedszkolu spędzają ten czas stale w tej samej sali wraz
  z przyporządkowanym im nauczycielem tak, by uniemożliwić stykanie się poszczególnych grup;
 • minimalna wymagana przestrzeń wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie  może być mniejsza niż  4m2  na 1 dziecko i każdego nauczyciela
 • rodzic ma obowiązek podpisać oświadczenia wyrażając zgodę na pomiar temperatury dziecka   ( termometrem  bezdotykowym ) oraz zaktualizować swoje numery telefonów kontaktowych ; dziecko przyprowadzane do przedszkola będzie odbierane przez dyżurującego pracownika, który ma obowiązek zadbać by wychowanek umieścił swoje ubranka w szatni oraz bezpiecznie dotarł do wychowawcy grupy. Rodzice nie wchodzą do budynku drzwi będą zamknięte zaś dyżurujący pracownik otwiera i zabiera wychowanka czy oddaje rodzicowi w momencie wyjścia.
 • z sali, gdzie przebywają dzieci usuwa się wszelkie zabawki oraz sprzęty, których dezynfekowanie jest utrudnione (pluszaki, sprzęt sportowy);
 • dzieci nie mogą przynosić do przedszkola zabawek oraz innych przedmiotów z domu;
 • posiłki podawane będą  w odrębnym pomieszczeniu (w miarę możliwości); dzieci spożywać je będą grupami tak, by istniała możliwość dezynfekcji stolików, krzesełek, podłogi po każdej z grup;
 • sale są wietrzone co godzinę;
 • opiekunowie muszą zachowywać dystans społeczny zaś personel kuchenny  nie może kontaktować się z wychowankami ani nauczycielami;
 • w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych dziecko zostaje odizolowane od reszty grupy i umieszczone
  w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu w odległości nie mniejszej niż 2m od pozostałych, gdzie czeka na niezwłocznie powiadomionego rodzica, który ma obowiązek zabrać go z placówki
 • dzieci korzystają z ogrodu przedszkolnego w bezpiecznej odległości miedzy grupami lub z zachowaniem zmianowości; mogą użytkować sprzęt rekreacyjny, który jest dezynfekowany lub myty  detergentami; wyłącza się z użytkowania piaskownice.

 

   HIGIENA I DEZYNFEKCJA

 • placówka jest wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk
 • ręce należy myć często i regularnie a w szczególności przed posiłkami
 • monitoruje się codzienne prace porządkowe z uwzględnieniem dezynfekcji klamek, poręczy, powierzchni płaskich, blatów oraz zabawek
 • należy przestrzegać zaleceń producenta środków dezynfekujących
 • personel bezwzględnie wyposażony musi być w indywidualne środki ochrony osobistej oraz przeszkolony przez inspektora BHP w  zakresie ich stosowania  oraz utylizacji.
 • w placówce rozwieszone są plakaty, instrukcje tak, by informacja o zasadach postępowania była zachowana
 • toalety będą dezynfekowane na bieżąco
 • z pomieszczeń, w których przebywają dzieci usunięte będą dywany, wykładziny

 

ŻYWIENIE

 • wyłącza się z użytkowania dystrybutory wody
 • naczynia kuchenne bezwzględnie muszą być wyparzane
 • naczynia i sztućce są myte w wysokiej temperaturze
 • w miarę możliwości zostanie wyznaczone miejsce tylko i wyłącznie do spożywania posiłków takie, aby umożliwić jego dezynfekcję

 

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECI

 • Dziecko zdrowe  do przedszkola może przyprowadzić i odebrać tylko jedna  
       osoba, również zdrowa.
 • Przy wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem.

 

 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicowi/opiekunowi i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.

 

 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest do udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka.

 

 • rodzic/opiekun ma zakryty nos i usta

 

 • Dziecko nie może przynosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

 

 • Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale włączone telefony, by umożliwić pracownikom przedszkola szybki kontakt w razie potrzeby.

 

 • Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie dyrektorowi, nauczycielce lub bezpośrednio pracownikowi dyżurującemu w szatni.

 

 • Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie epidemii „koronawirusa” powinni:

                  - zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę
                    nosa i ust podczas drogi do i z placówki,

- wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy  i  zabawek,

- przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (powinno ono       unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem, nie podawać rąk  na powitanie),

- tłumaczyć dziecku konieczność zachowywania odległości między dziećmi,

- zwrócić dziecku uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas
 kichania czy kasłania.

 

Załączniki :

1. ankieta o stanie zdrowia dziecka i zgoda na pomiar temperatury

2. rys. jak prawidłowo myć ręce

3. rys. jak skuteczne dezynfekować ręce

4. rys. jak prawidłowo zakładać rękawiczki

5. rys. jak prawidłowo zakładać maseczkę

 

  

PROCEDURA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA U DZIECI

I PERSONELU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4

 

 1. Do przedszkola przychodzą dzieci zdrowe oraz personel niewykazujący objawów chorobowych.
 2. Dyrektor placówki wyznacza pomieszczenie wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn do dezynfekcji, w którym będzie można odizolować osobę z objawami chorobowymi.
 3. Po zauważeniu symptomów choroby np.: kaszel, gorączka , złe samopoczucie, wyznaczona osoba przechodzi z dzieckiem do wyznaczonej do izolacji sali , ubiera środki ochrony osobistej ( maseczka , rękawiczki, ) pomaga dziecku założyć maseczkę i rękawiczki. Zachowuje bezpieczną odległość i pozostaje z dzieckiem do czasu odebrania go przez rodziców/ opiekunów.
 4. O zaistniałej sytuacji Dyrektor placówki  zawiadamia jednostkę Stacji Sanitarno-epidemiologicznej oraz informuje rodziców/opiekunów pozostałych dzieci
 5. Dziecko przejawiające niepokojące objawy zostanie odizolowane w wyznaczonym miejscu (izolatka) z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 6. W przypadku objawów chorobowych dziecka, rodzic zostanie niezwłocznie
  powiadomiony w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 7. Dziecko przebywające w izolatce będzie pod opieką wyznaczonego pracownika.
 8. Pomieszczenie wyznaczone jako izolatka, po odebraniu dziecka przez rodzica
   zostanie niezwłocznie zdezynfekowane.
 9. Po przebytej chorobie dziecko będzie przyjęte do przedszkola po okazaniu przez rodzica aktualnego zaświadczenia lekarskiego o możliwości ponownego uczęszczania do placówki.
 10. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych (COVID – 19) u personelu przedszkola zostanie niezwłocznie powiadomiona najbliższa stacja sanitarno – epidemiologiczna. Sporządzona zostanie lista osób, które miały styczność z osobą, u której zaistniało podejrzenie zakażenia.
 11. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u pracownika przydzielonego do opieki nad dziećmi w danym oddziale, dyrektor wyznaczy inną osobę
  w zastępstwie.

 

 

 

Przeczytano: 94 razy. Wydrukuj|Do góry